ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja programos 9o  (toliau – Programa), naudotojo, suvedusio teisingus savo asmens duomenis programoje esančioje anketoje (toliau – Registruotas naudotojas), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
  1.3. Remiantis šiomis Taisyklėmis asmens duomenų valdytojas yra UAB „ASPA“ įm. kodas 122762812, adresas Kalvarijų 125, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas). Už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą
  Duomenų valdytojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  2.1. Duomenų valdytojas patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami naudotojų atpažinimo tikslais ir tvarkomi, vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumą principais.
  2.2. Duomenų valdytojas Registruoto lankytojo asmens duomenis, kuriuos jis pateikia užsiregistruodamas programoje, renka ir automatiniu būdu naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotojų atpažinimo tikslais.
  2.3. Registracijos programoje, arba/ir joje esančioje programinėje įrangoje metu Naudotojas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Atlikdamas registraciją Registruotas Naudotojas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais. Esant Registruoto naudotojo nesutikimui, išreikštam šių Taisyklių 3.1. punkte numatyta tvarka, Duomenų valdytojas neturi teisės naudoti šio asmens duomenų (išskyrus asmens duomenų saugojimą).
  2.4. Duomenų valdytojas gerbia kiekvieno Registruoto naudotojo teisę į privatumą. Lankytojo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita programos registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
  5.1. atpažinti prisijungusį naudotoją;
  5.2. saugoti naudotojo nustatymus;

5.3. ir kitiems tiesioginiams programos veikimui reikalingiems veiksmas (pvz.: parodyti aptarnaujantį asmenį).
2.5. Duomenų valdytojas gali statistiniais tikslais naudoti su Registruoto naudotojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie prisijungimo prie programos kiekį. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Registruoto naudotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Duomenų valdytojas
įsipareigoja asmens duomenų neperleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
2.7. Registruoto naudotojo asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Registruoto naudotojo asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
2.8. Registruoto naudotojo asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3. Registruoto naudotojo teisės
3.1. Registruodamasis Interneto svetainėje Registruotas lankytojas patvirtina savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir panaudojimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Registruotas naudotojo, nepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir panaudojami nurodytais tikslais, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, informuodamas apie tai Duomenų valdytoją elektroniniu paštu: info@aspa.lt
3.2. Gavęs Taisyklių 3.1. punkte nurodytą pranešimą, Duomenų valdytojas nedelsdamas ir neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoja Registruotą naudotojo apie tai Taisyklių 5.1. punkte nustatyta tvarka.
3.3. Registruotas naudotojo turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti registracijos anketoje pateiktą informaciją.
3.4. Registruotas naudotojo turi teisę susipažinti su atliktais veiksmais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu.
3.5. Registruotas naudotojo turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis arba jų panaudojimu nustato, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslus, kreipiantis į Duomenų valdytoją šių Taisyklių 5.1. punkte nustatyta tvarka.
4. Taisyklių keitimas
4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, apie tai pranešdamas Interneto svetainėje www.9opoint.lt.
4.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
4.3. Jeigu Registruotas naudotojo nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę išreikšti savo nesutikimą pakeistų ar papildytų Taisyklių tvarka bei tikslais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, savo nesutikimą išreikšdamas šių Taisyklių 5.1. punkte nustatyta tvarka. Jeigu Registruoto naudotojo nesutikimas negaunamas, laikoma, kad Registruotas  lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami
elektroniniu paštu (info@aspa.lt) arba paštu (adresu UAB „ASPA“ Kalvarijų 125, Vilnius, Lietuvos Respublika).
5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas iš Registruoto naudotojo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo asmens kreipimosi dokumento gavimo dienos.

Close